gif
header image

Adolescenti i mladi

Prepoznajte psihološke teškoće kod svog adolescenta, pomozite i sebi i njemu

 

 

Svako dete, adolescent i odrasla mlada osoba, bez obzira na teškoće sa kojima se suočava, može da ostvari svoj puni potencijal, uz ljubav, negu i zaštitu roditelja ili staratelja i uz pravovremenu i adekvatnu stručnu pomoć. U psihijatrijskoj i psihoterapeutskoj ordinaciji ProAnima centar  funkcioniše Tim za adolescente koji Vam može pomoći da savladate sve teškoće koje imate tokom razvoja i odrastanja Vašeg deteta. Naš tim sprovodi širok spektar aktivnosti u savladavanju ovih teškoća sa posebnim  akcentom na razvijanju svesti o važnosti svakog trenutka, pravovremenom prepoznavanju i pružanju podrške adolescentima, mladim odrsalim osobama i njihovim i roditeljima.

 

 

 

 

TIM ZA PROCENU I RAD SA ADOLESCENTIMA I MLADIM ODRASLIMA DO 25 GODINA

 

Tim čine dečiji psihijatar, psiholog  i medicinska sestra koji pružaju pomoć i podršku u okviru PSIHODIJAGNOSTIKE, SAVETOVANJA, PSIHOTERAPIJE

Ukoliko Vaše dete ima teškoće  koje sa sobom nosi period adolescencije, uz pomoć  našeg Tima naučite da bolje razumete specifičnosti adolescentnog perioda i posebnosti sopstvenog deteta u ovoj razvojnoj fazi. Tim može pružiti pomoć Vašem detetu nakon završene osnovne ili srednje škole u vidu usmeravanja ka optimalnom izboru daljeg školovanja i buduće profesije.

 

Psihodijagnostika

 

  • procena adolescenata sa različitim psihološkim problemima i psihopatološkim stanjima. Procena se radi u cilju kreiranja individualno specifičnog terapijskog plana koji zatim realizuju članovi tima prema potrebama i kapacitetima adolescenta.
  • Psihološka procena sposobnosti, interesovanja, motivacionih osobina i radnih performansi adolescenata viših razreda osnovne škole u cilju profesionalne orijentacije.
  • Psihološka procena sposobnosti, ličnosti i interesovanja adolescenata srednjoškolskog i starijeg uzrasta u cilju profesionalne orijentacije.

 

Savetovanje i psihoterapija

 

U cilju sveobuhvatne podrške, Tim sprovodi individualnu psihotrapiju adolescenata I mladih odraslih, grupne psihodramske radionice, grupe podrške roditeljima kroz interaktivni rad. Individualni psihološko-savetodavni i psihoedukativni rad sa roditeljima zdravih adolescenata, adolescenata sa hroničnim problemima fizičkog zdravlja, mladih u adolescentnoj krizi ili sa mentalnim poremećajima.

Profesionalna podrška Tima za decu i adolescente omogućuje roditeljima da:

  1. bolje razumeju razvojne specifičnosti sopstvenog deteta u ovim  fazama života
  2. nauče kako da komuniciraju sa svojim detetom, uspostave i održe pozitivan emocionalni odnos kao i ulogu pozitivnog autoriteta
  3. razrešavaju konkretan problem ili probleme koje imaju u odnosima sa detetom
  4. ojačaju subjektivni osećaj kompetentnosti u roditeljskoj ulozi i prevladaju bolna osećanja krivice, bespomoćnosti i straha