gif
headerbkg

Psihosocijalna rehabilitacija

Lečenje u psihijatriji je imalo za cilj povlačenje ili smanjenje simptoma, međutim razvojem  savremene farmakoterapije, cilj lečenja je aktuelno ne samo delovati na simptome bolesti, već staviti akcenat na proces rehabilitacije i resocijalizacije, koji podrazumeva osnaživanje zdravih kapaciteta osobe.

Psihosocijalna rehabilitacija je pristup usmeren ne samo na pojedinca, nego na osobu u celini, uzimajući u obzir njen život sa simptomima i bolešću unutar porodice, zajednice i šire socijalne sredine. Tim psihijatrijske i psihoterapijske ordinacije Pro Anima Centra posebno stavlja akcenat na povratak osobe u svoju porodičnu, profesionalnu i širu socijalnu mrežu, ojačanih kapaciteta za preuzimanje odgovornosti, kao i za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života.

Psihosocijalnu rehabilitaciju sprovodimo kroz TRIJALOG (rad na rešavanju problema koji okuplja terapeuta, klijenta i saradnika-najčešće člana porodice), što tokom terapije podrazumeva mnogo više od DIJALOGA (kontakta terapeuta i klijenta). Pro Anima Centar je prva ordinacija koja na teritoriji Srbije i regiona stavlja akcenat na trijalog kao najefikasniji oblik pristupa u radu sa psihotičnim poremećajima, posebno shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) ili kognitivnih poremećaja.

VAŽNA INFORMACIJA


Poštovani, ordinacija neće raditi od 31.12. do 11.01. 2021. godine.


Vaš Pro Anima centar