gif
headerbkg

Psihosocijalna rehabilitacija

Lečenje u psihijatriji je imalo za cilj povlačenje ili smanjenje simptoma, međutim razvojem  savremene farmakoterapije, cilj lečenja je aktuelno ne samo delovati na simptome bolesti, već staviti akcenat na proces rehabilitacije i resocijalizacije, koji podrazumeva osnaživanje zdravih kapaciteta osobe.

Psihosocijalna rehabilitacija je pristup usmeren ne samo na pojedinca, nego na osobu u celini, uzimajući u obzir njen život sa simptomima i bolešću unutar porodice, zajednice i šire socijalne sredine. Tim psihijatrijske i psihoterapijske ordinacije Pro Anima Centra posebno stavlja akcenat na povratak osobe u svoju porodičnu, profesionalnu i širu socijalnu mrežu, ojačanih kapaciteta za preuzimanje odgovornosti, kao i za poboljšanje kvaliteta sopstvenog života.

Psihosocijalnu rehabilitaciju sprovodimo kroz TRIJALOG (rad na rešavanju problema koji okuplja terapeuta, klijenta i saradnika-najčešće člana porodice), što tokom terapije podrazumeva mnogo više od DIJALOGA (kontakta terapeuta i klijenta). Pro Anima Centar je prva ordinacija koja na teritoriji Srbije i regiona stavlja akcenat na trijalog kao najefikasniji oblik pristupa u radu sa psihotičnim poremećajima, posebno shizofrenije, bipolarnog afektivnog poremećaja, posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) ili kognitivnih poremećaja.