gif
headerbkg

Psihoterapija

Psihoterapija je proces koji se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima kod osoba koje su svesne potrebe za stručnom pomoći, motivisane da na iskren i otvoren način govore o svojim problemima, razmišljanjima, dilemama.

Osnov psihoterapije je odnos poverenja i pozitivnih očekivanja između klijenta i terapeuta. Osnovni cilj psihoterapije je razvoj ličnosti, upoznavanje sa potisnutim emocijama, otklanjanje ili smanjivanje tegoba, patnje, suzbijanje straha, napetosti i pronalaženje adekvatnijih načina za prevazilažnje stresnih situacija. U psihijatrijskoj i psihoterapijskoj ordinaciji Pro Anima centar primenjuju se sledeće vrste psihoterapija: psihoanalitička psihoterapija, grupna analitička psihoterapija, kognitivno-bihejvior psihoterapija, EMDR psihoterapija, REBT, psihodrama, sve vrste savetovanja, suportativna psihoterapija, partnerska, bračna i porodična psihoterapija, dečija i adolescentna psihoterapija.