gif
header image

SVETLANA CRNOGORAC

psiholog, EMDR terapeut pod supervizijom

Svetlana Spasić je završila psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nivo I i II EMDR   psihoterapijskog metoda čime je stekla sertifikat evropskog EMDR Instituta.

Tokom studiranja, najviše se interesovala za oblast kliničke psihologije, pohadđala je brojne seminare i kurseve koji su se bavili ovom problematikom. Posebno je bila zainteresovana za psihodijagnostiku i primenu psiholoških mernih instrumenata.

U okviru psihijatrijske i psihoterapijske ordinacije Pro Anima centar bavi se primenom stečenih znanja u terapiji emotivnih problema uzrokovanih traumatskim iskustvima i zbrinjavanjem psihotraumatizovanih klijenata. Traume mogu biti uznemirujući događaji doživljeni u detinjstvu, stresogeni događaji u odraslom dobu, gubitak ili bolest bliske osobe, saobraćajna nezgoda, požar, silovanje, krađa, prirodne nepogode, ratna iskustva, agresivni napadi, koji se mogu ispoljavati kroz neki oblik psihijatrijskog poremecaja- panični napadi, anksioznost, depresija, posttraumatski stres, fobije, problemi u odnosima sa drugima, iracionalni osećaj krivice ili stida kao i mnogi drugi.

Takođe, Svetlana se bavi  i psihološkom procenom adolescenata i odraslih osoba koja uključuje procenu intelektualnih sposobnosti kao i procenu ličnosti najsavremenijim metodama. Svetlana primenjuje različite relaksacione tehnike uz pomoć kojih se značajno poboljšava sveukupno stanje naših klijenata, koje značajno doprinose savladavanju stresa i poboljšavaju svakodnevno funkcionisanje.

U sklopu Pro Anima HR tima bavi se selekcijom, regrutacijom i psihološkom eksploracijom i procenom kanditata.